ANBI-informatie

1. Naam van het kerkgenootschap
Vrije Baptisten Gemeente De Brug Hoogeveen

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is: 818305848

3. Contactgegevens
Naam ANBI: Vrije Baptisten Gemeente De Brug Hoogeveen
RSIN: 818305848
KVK: 01153101
Website adres: www.debrughoogeveen.nl
E-mail: info@debrughoogeveen.nl
Postadres: Carstenstraat 81, 7907 EB Hoogeveen

4. Bestuurssamenstelling
VBG De Brug Hoogeveen wordt bestuurd door een raad van oudsten (OR), zoals beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De OR bestaat uit tenminste vijf broeders uit de gemeente. De OR is eindverantwoordelijk voor alle geestelijke, organisatorische en materiële zaken.
De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de als zodanig gezamenlijk optredende voorzitter, eventuele vice-voorzitter en secretaris van de raad van oudsten (het dagelijks bestuur). De goedkeuring van de gemeente is alleen vereist voor het aangaan van grote ( > € 50.000) en/of langlopende (> 2 jaar) financiële verplichtingen.

5. Beleidsplan
Het beleid van VBG De Brug bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstelling van de instelling. Dit wordt geconcretiseerd in het beleidsplan: “Beleidsplan VBG De Brug 2019-2024”

6. Beloningsbeleid
In het seizoen 2022/2023 is geen betaalde werker in dienst. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. Doelstelling van de instelling
De gemeente heeft tot doel God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt en onder de leiding van de Heilige Geest:
a. De gemeente te onderwijzen en te doen groeien tot toegewijde discipelen.
b. Hen toe te rusten tot dienstbaarheid, dit tot opbouw en uitbreiding van het lichaam van Christus.
c. Van niet christenen discipelen te maken van Jezus Christus.
d. Hen te dopen en samen te brengen in een plaatselijk gemeente.

8. Verslag van de activiteiten
Samenkomsten
VBG De Brug houdt wekelijks bijeenkomsten op de zondagmorgen. Tijdens deze samenkomsten neemt de verkondiging uit de Bijbel een belangrijke plaats in. Behalve deze verkondiging wordt God geëerd door lofprijzing en aanbidding. Ook is er ruimte om voor elkaar te bidden. Na elke bijeenkomst is er tijd voor ontmoeting met anderen.
Onderwijs
Er worden regelmatig onderwijsavonden georganiseerd. Het onderwijs is gericht op kennis en persoonlijke toerusting vanuit de Bijbel.
Jeugd
Voor de jongeren van de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd. Het seizoen is gestart met een startweekend op een kampeerboerderij. Verder zijn wekelijkse activiteiten georganiseerd zoals studie-avonden en activiteiten gericht op ontspanning met sport en spel.
Kinderwerk
Tijdens de samenkomsten op de zondagmorgen worden er voor de kinderen t/m groep 8 (basisschool) samenkomsten georganiseerd, afgestemd op hun niveau.
Facilitair
Hieronder valt de huur en aanverwante zaken van het kerkgebouw, techniek ten behoeve van de samenkomsten etc.
Kringen
De gemeenteleden zijn ondergebracht in huiskringen. Deze huiskringen komen tweewekelijks samen en zijn gericht op onderlinge zorg en verbondenheid.
Zending
De gemeente ondersteunt een aantal gezinnen/personen die vanuit de gemeente zijn uitgezonden naar het buitenland. In 2022/2023 was dit een gezin in Papua Nieuw Guinea en een gezin in Zuid-Afrika.. Verder worden projecten ondersteund ten behoeve van Roemenië.

9. Financiële verantwoording met toelichting
Hieronder de begroting van seizoen 2023/2024 alsmede de realisatie van de seizoenen 2022/2023 en 2021/2022.

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop
Zorg: trainingen, cursussen, programma’s tbv onderlinge zorg
Onderwijs: organisatie onderwijsavonden
diensten: Uitvoering wekelijkse samenkomsten (sprekers, muziek)
jeugd: Uitvoering jeugdprogramma’s inc. startweekend
Kinderwerk: Uitvoering kinderdiensten
Zending: Giften aan verschillende zendingsdoelen (Papua Nieuw Guinea, Zuid-Afrika en Roemenië)
Faciliteiten: diensten, vergaderingen, techniek etc.
Kringen: Trainingen kringleiders, materiaal tbv kringavonden
Oudsten: Huwelijksdiensten incl. trouwbijbels, trainingen