Wat geloven wij

Grondslag

De Brug heeft Jezus Christus als fundament. Wij aanvaarden de gehele Bijbel als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en als het enige betrouwbare geschreven getuigenis van Gods openbaring. Wij aanvaarden de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.
Geloofsbelijdenis
Op grond van bovenstaande geloven wij:

 • In de enige ware drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die leeft en regeert in eeuwigheid;
 • In de schepping van hemel, aarde en de mens;
 • In de zondeval van Adam en Eva in het paradijs;
 • In de Godheid en de menswording van Jezus Christus geboren uit de maagd Maria;
 • In het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus aan het kruis, Zijn opstanding en hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand Gods, bekleed met  alle macht in de hemel en op aarde;
 • In de wederkomst van Christus; en de vereniging van alle (reeds) ontslapen en nog levende gelovigen met Hem;
 • In het koningschap van Christus; en in de opstanding van alle doden; en in het eeuwige oordeel;
 • Dat bekering en wedergeboorte noodzakelijk zijn om deel te kunnen hebben aan de verlossing, welke er in Christus is;
 • Dat de Heilige Geest woont in een ieder die wedergeboren is;
 • Dat alle gelovigen in Jezus Christus geroepen zijn:
 • Hem te belijden;
 • Zich te laten dopen door onderdompeling op de belijdenis van hun geloof;
 • Zich als “levende stenen” te laten gebruiken tot opbouw van de gemeente;
 • Om gehoorzaam te zijn aan alle instellingen en geboden die Christus ons gegeven heeft;
 • Een levenshouding aan te nemen welke zich zowel richt op een persoonlijke relatie met God de Vader als op dienstbaarheid door discipelschap
 • Dat alle gelovigen door de Heilige Geest gaven ontvangen die gebruikt dienen te worden tot opbouw van de gemeente;
 • Dat doop door onderdompeling en avondmaal, voor allen zijn, die in oprechtheid belijden het eigendom van Christus te zijn en daarom leden zijn van Zijn lichaam;