Dopen

De gemeente ziet het als haar opdracht om het gebod van de Here Jezus genoemd in Mattheüs 28:19-20, om het evangelie in de wereld bekend te maken, mensen discipelen van Jezus te maken en hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, uit te voeren.
Zij die in staat zijn een bewuste keuze te maken om hun leven aan de Here Jezus over te geven en Hem als Verlosser van hun zondig leven te aanvaarden en Hem in overgave te willen dienen (bekering), kunnen worden gedoopt door onderdompeling in water.

Aan het dopen gaat dooponderwijs vooraf. Dit wordt op 2 avonden gegeven, waarna besloten kan worden om zich te laten dopen. Daarna vindt een gesprek met de oudsten van de gemeente plaats en uiteindelijk het grote gebeuren zelf: de doop! We zijn bezig om ook het onderwijs na de doop op te zetten, omdat een volgeling van Jezus te worden niet vanzelf gaat.

Daarnaast strekken wij ons uit naar de doop in de Heilige Geest en de daarmee gepaard gaande gaven van de Heilige Geest. God wil deze aan ieder kind van Hem geven om als Helper bij hem/haar te zijn en zo te groeien in de relatie tot Hem. Op die manier kan God ons leiden naar een leven waarin Hij geëerd wordt en Hij tot zijn doel met ons kan komen, nl. dat wij zullen vruchtdragen in Zijn Koninkrijk.